Všeobecné nákupné podmienky kupujúceho

1. Pôsobnosť súdu; Uzatváranie zmlúv. Tieto všeobecné nákupné podmienky („VNP“) platia pre všetky nákupy spoločnosťou, jej dcérskymi, pridruženými spoločnosťami, nástupníkmi a postupníkmi („kupujúci“) tovaru a služieb („predmet kúpy“), ktoré sú popísané v týchto VNP, v ktoromkoľvek dokumente kupujúceho priloženom k týmto podmienkam a v komunikácii kupujúceho, ktorá je usmerňuje predávajúceho na alebo začleňuje tieto VNP (spoločne ako „zmluvné dokumenty“). Na účely týchto VNP je pôsobnosťou súdu štátu Južná Karolína, USA („pôsobnosť súdu“). V prípade rozporu medzi týmito VNP a iným zmluvným dokumentom, majú prednosť tieto VNP. „Predávajúci“ je obchodník s predmetom kúpy uvedený v zmluvných dokumentoch. Kupujúci nie je obchodník pôsobiaci v predaji tovaru. Ustanovenia týchto zmluvných dokumentov sa budú považovať za prijaté predávajúcim v každom z týchto prípadov: (a) podpísanie ktoréhokoľvek zo zmluvných dokumentov; (b) poslanie písomného potvrdenia zmluvných dokumentov kupujúcemu; (c) komunikácia s kupujúcim alebo začatie plnenia s ohľadom na predmet kúpy po prijatí zmluvných dokumentov; (d) nepodanie námietky proti komunikácii týkajúcej sa predmetu kúpy do desiatich (10) dní po prijatí zmluvných dokumentov; (e) dodanie časti predmetu kúpy; (f) prijatie platby za časť predmetu kúpy; alebo (g) vyjadrenie prijatia zmluvných dokumentov predávajúcim nejakým iným spôsobom. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoju ponuku na kúpu predmetu kúpy pred jej prijatím predávajúcim. Po prijatí súhlasí predávajúci neodvolateľne s predajom a dodaním predmetu kúpy pri prísnom dodržaní zmluvných dokumentov. PREDÁVAJÚCI TÝMTO NAMIETA A ODMIETA POSKYTNUTIE POTVRDENIA ALEBO INÉHO DOKUMENTU A AKÝCHKOĽVEK PODMIENOK NA ZÁKLADE OBCHODNÝCH UZANCIÍ ALEBO PRIEBEHOV ROKOVANÍ, KTORÉ SÚ NEZLÚČITEĽNÉ S USTANOVENIAMI ZMLUVNÝCH DOKUMENTOV PREDÁVAJÚCEHO, SÚ DO NICH DOPLNENÉ (NEZLÚČITEĽN ALEBO, DOPLNKOVÉ USTANOVENIA SÚ TÝMTO ZO ZMLUVY VYLÚČENÉ) A PONUKA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO SÚ JASNE PODMIENENÉ PRIJATÍM TÝCHTO VŠEOBECNÝCH NÁKUPNÝCH PODMIENOK ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO. ZMLUVNÉ DOKUMENT BUDÚ ÚPLNOU A JEDINOU ZMLUVOU MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM S OHĽADOM NA PREDMET KÚPY („ZMLUVA“) A MÔŽE SA UPRAVOVAŤ LEN PÍSOMNOU FORMOU PODPÍSANOU OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM KUPUJÚCEHO. V tento zmluve bude výraz „vrátane“ znamenať „vrátane bez obmedzenia“.

2. Zmeny, zrušenie. Kupujúci môže kedykoľvek usmerniť zmeny alebo zabezpečiť, aby predávajúci urobil zmeny, v predmet kúpy alebo iným spôsobom zmeniť rozsah tejto zmluvy vrátane takých záležitostí ako je kontrola, testovanie alebo kontrola kvality a predávajúci bude okamžite s takýmito zmenami súhlasiť. Kupujúci po prijatí dokumentácie v takej forme a s takými podrobnosťami, ktoré si vyžiada, spravodlivo upraví akýkoľvek rozdiel v cene alebo čase plnenia vyplývajúci z takýchto zmien. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve budú v súlade s týmto odsekom 2. Okrem ostatných práv kupujúceho na vypovedanie zmluvy, môže kupujúci podľa svojho uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu okamžite vypovedať celú alebo časť tejto zmluvy, pričom to predávajúcemu oznámi písomne. Pri takomto vypovedaní zaplatí kupujúci predávajúcemu tieto sumy bez zdvojenia: (a) zmluvná cena za celý predmet kúpy hotový a dodaný v súlade so zmluvnými dokumentmi, ktorý nebol predtým zaplatený, a (b) skutočné náklady za rozpracovanie a suroviny, ktoré vzniknú predávajúcemu pri predaji predmetu kúpy podľa tejto zmluvy v takom rozsahu, v akom sú takého náklady opodstatnené a riadne prideliteľné k vypovedaným častiam tejto zmluvy (za predpokladu, že predávajúci dodal kupujúcemu takýto rozpracovaný predmet kúpy alebo suroviny), ak odrátame opodstatnenú sumu alebo náklady (podľa toho, čo je vyššie) tovaru alebo materiálov použitých alebo predaných predávajúcim s písomným súhlasom kupujúceho a náklady za poškodený alebo zničený tovar alebo materiál. Kupujúci neuhradí žiadne platby za hotový tovar, služby, rozpracovaný predmet kúpy alebo suroviny vyrobené alebo obstarané predávajúcim, ktoré budú prevyšovať sumy jasne schválené podľa tejto zmluvy, ani platby za nedodaný tovar alebo suroviny, ktoré má predávajúci štandardne na sklade alebo ktorú sú okamžite predajné. Platby podľa tohto odseku nebudú vyššie ako celková cena splatná kupujúcim za predmet kúpy, ktorý nie je v deň vypovedania zmluvy dodaný. S výnimkou ustanovení v tomto odseku nebude kupujúci niesť zodpovednosť za platby predávajúcemu, či už priamo alebo s ohľadom na nároky subdodávateľov predávajúceho, za ušlý očakávaný zisk, nezúčtovanú réžiu, úrok z nárokov, náklady na vývoj výrobku, náklady na prestavbu zariadení a vybavenia alebo náklady na prenájom, neamortizované náklady na odpisy alebo všeobecné a administratívne poplatky vyplývajúce z vypovedania zmluvy. Do šesťdesiatich (60) dní od dátumu, kedy odstúpenie od zmluvy nadobudne platnosť, si predávajúci uplatní voči kupujúcemu nároky vyplývajúce z vypovedania zmluvy s dostatočnými opornými údajmi, ktoré umožnia kontrolu zo strany kupujúceho a následne okamžite poskytne tieto doplnkové a oporné informácie na vyžiadanie kupujúceho. Kupujúci alebo jeho zástupcovia budú mať právo na audit a preskúmanie všetkých účtovných kníh, záznamov, zariadení, práce, materiálu, inventára a ostatných položiek týkajúcich sa nárokov predávajúceho vyplývajúcich z vypovedania zmluvy.

3. Cena. Cena za predmet kúpy bude stanovená na základe dohody medzi zmluvnými stranami a potvrdená kupujúcim a, pokiaľ sa kupujúci písomne nedohodol inak, bude cena stanovená vrátane všetkých ostatných poplatkov, vrátane zahraničných, federálnych, štátnych a miestnych daní (okrem daní z obratu, ktoré musí kupujúci podľa platného zákon zaplatiť), ciel, dovozných ciel, nákladov na prepravu, balenie, obaly a poistenie. Žiadne zvýšenie ceny alebo dodatočné poplatky, vrátane úroku alebo finančných poplatkov, nebude platiť, pokiaľ s tým kupujúci podľa svojho vlastného uváženia vopred nevyjadrí písomný súhlas, a ak kupujúci vyjadrí súhlas so zvýšením ceny alebo mimoriadnymi poplatkami, nebudú platné minimálne tridsať (30) dní po udelení tohto súhlasu. Ak nie je v zmluvných dokumentoch uvedené inak, splatia sa všetky sumy splatné podľa týchto dokumentov v mene platnej v pôsobnosti súdu.

4. Záruky. Predávajúci vyhlasuje a ručí za to, že (a) je finančne solventný; (b) je oprávnený/má povolenie na poskytnutie predmetu kúpy; (c) má vlastnícky nárok a právo na postúpenie predmetu kúpy; (d) predmet kúpy nie je zaťažený dlhom a nie sú na neho uvalené záložné nároky a zadržiavacie práva; a (e) predmet kúpy neporušuje žiadne práva týkajúce sa obchodných značiek, patentov, autorských práv, priemyselných vzorov alebo podobných práv duševného vlastníctva. Okrem iných jasne alebo nepriamo vyjadrených záruk, ktoré poskytol predávajúci alebo ktoré môže kupujúci inak nadobudnúť, poskytne predávajúci kupujúcemu výslovne a bezpodmienečne záruku na maximálne obdobie po dátume dodania (alebo výmeny) povolené zákonom na to, že celý predmet kúpy, pokiaľ kupujúci neurčí alebo nedohodne inak, bude nový a v prvotriednej kvalite, bude vhodný na predaj, vhodný na konkrétny účel kupujúceho, bez chýb materiálu, remeselného spracovania, výroby a konštrukcie, či už skrytých alebo iných, bude presne spĺňať prísnejšie špecifikácie a popisy uvedené v zmluvných dokumentoch, katalógoch predávajúceho, brožúrkach výrobkov a iných dokumentoch, obrázkoch, vzorkách a modeloch predmetu kúpy, bude spĺňať tie najvyššie štandardy odvetvia a bude adekvátne uzatvorený, zabalený a označený. Všetky záruky sú v prospech kupujúceho a jeho nástupcov a postupníkov a môžu byť predmetom kontroly, dodania, prijatia a platby. Predávajúci poskytne kupujúcemu úplné a bezplatné záruky od svojich dodávateľov, ktoré sa uplatňujú na predmet kúpy a tieto pripísané záruky dodá spolu s predmetom kúpy. Predávajúci odškodní, bude chrániť a zbaví kupujúceho zodpovednosti za každú stratu, zodpovednosť, náklady, nároky alebo požiadavky, vrátane poplatkov za právnych zástupcov a konzultantov, ktoré vyplynú z porušenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho alebo jeho zástupcov, nedbalosti, hrubej nedbalosti alebo iného konania, ktoré zapríčiní ujmu na zdraví (vrátane smrti), škody na majetku alebo hospodárske straty, vrátane ujmy spôsobenej predávajúcemu, kupujúcemu alebo tretím stranám akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s plnením tejto zmluvy, vrátane nepriamych, náhodných, následných náhrad škody, náhrady škody, ktorá plní represívnu funkciu, a strát, okrem rozsahu škôd spôsobených vlastnou nedbalosťou kupujúceho. Ak sa takýto nárok uplatní voči kupujúcemu, oznámi kupujúci predávajúcemu uplatnenie tohto nároku a na náklady predávajúceho poskytne pomoc súvisiacu s obhajobou v tomto spore podľa toho, ako o to predávajúci odôvodnene požiada. Kupujúci je oprávnený, ale nie povinný, riadiť obhajobu alebo urovnanie akéhokoľvek nároku alebo súdneho sporu, ktorú pokryje poistenie predávajúceho, a to všetky na náklady predávajúceho. Podľa uváženia kupujúceho bude predávajúci niesť zodpovednosť a na vlastné náklady prevezme obhajobu v takomto súdnom spore, ale kupujúci môže na vlastné náklady použiť právnych zástupcov podľa svojho vlastného výberu a pomôcť pri obhajobe v tomto spore.

5. Dodanie. Dátum alebo dátumy dodania predmetu kúpy si medzi sebou zmluvné strany dohodnú a kupujúci ich potvrdí. Kupujúci si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť celú alebo časť čiastočnej alebo dodatočnej dodávky predmetu kúpy. Pokiaľ nie je v zmluvných dokumentoch uvedené inak: (a) Budú všetky dodávky doručené v režime s dodaním clo platené na miesto určené kupujúcim (podľa definície v podmienkach „Incoterms 2000“) prostredníctvom prepravcu podľa výberu kupujúceho a (b) vlastnícky nárok a riziko straty sa prenesie na kupujúceho po dodaní predmetu kúpy kupujúcemu v mieste dodania v režime s dodaním clo platené. ČAS JE PRI PLNENÍ TEJTO ZMLUVY PODSTATNÝ. Predávajúci bude niesť zodpovednosť za každú stratu alebo škodu na predmete kúpy, majetku držanom v mene kupujúceho a za všetky ostatné riziká hroziace kupujúcemu pri plnení zmluvy predávajúcim a zabezpečí si poistenie primerané podľa okolností krytia. Na žiadosť kupujúceho mu predávajúci poskytne potvrdenia ako dôkaz takéhoto poistenia a uvedenie v ňom meno kupujúceho ako ďalší poistený subjekt. V každej zásielke predmetu kúpy bude priložený baliaci list.

6. Kontrola. Kupujúci má právo ale nie povinnosť skontrolovať alebo vyskúšať predmet kúpy pred jeho spracovaním, použitím alebo opätovným predajom a spracovanie, použitie alebo opätovný predaj nebude predstavovať vzdanie sa práv na nejaký nárok. Reklamácie alebo oznámenia o chybe predmetu kúpy sa budú považovať za včasné, ak budú zaslané v primeranom čase po zistení takýchto chýb kupujúcim. Platba za každý predmet kúpy sa nebude považovať za prijatie takéhoto predmetu kúpy. V každom prípade, kedy predmet kúpy nespĺňa podmienky záruk uvedených v ods. 4, bude v prípade, že kupujúci takýto predmet kúpy prijal, toto predstavovať nedodržanie zákona, ktoré výrazne znižuje hodnotu predmetu kúpy pre kupujúceho a kupujúci môže odmietnuť predmet kúpy prijať, ak bol predmet kúpy prijatý na základe: (a) odôvodneného predpokladu, že takéto nedodržanie zákona sa odstráni, ale odstránené nebolo alebo (b) ak kupujúci nezistil takéto nedodržanie zákona pred prijatím predmetu kúpy z dôvodu náročnosti zistenia pred prijatím alebo na základe uistení predávajúceho.

7. Platba. Platobné podmienky sa budú riadiť zmluvnými dokumentmi. Pokiaľ nie je zmluvných dokumentoch uvedené inak, bude platba splatná v opodstatnene čase po prijatí celého predmetu kúpy a všetkých s ním súvisiacich faktúr kupujúcim. Predávajúci vyfakturuje každú platbu od kupujúceho na faktúre, za ktorú sa platba uskutočňuje.

8. Dodržiavanie zákonov. Predávajúci súhlasí, že bude prísne dodržiavať všetky platné zahraničné, federálne, štátne a miestne zákony, pravidlá, nariadenia, kódex a vyhlášky, vrátane všetkých platných zákonov a nariadení týkajúcich sa zamestnávania a diskriminácie. Predávajúci v prípade potreby zabezpečí všetky kontroly a schválenia od vládnych úradov, vrátane preclenia alebo iných povinností týkajúcich sa dovozu a vývozu. Predávajúci neponúkne ani neposkytne nákupcom kupujúceho žiadne prejavy vďaky, dary, platby ani nič hodnotné a takisto neponúkne ani neposkytne žiadnym zamestnancom, zástupcom alebo iným predstaviteľom kupujúceho žiadne prejavy vďaky, dary, platby ani nič hodnotné ako pokus ovplyvniť priamo vykonávanie ustanovení tejto zmluvy touto osobou. Kupujúci chce vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s najvyššími právnymi a etickými štandardmi.

9. Nápravné opatrenia. Ak nie je v týchto zmluvných dokumentoch výslovne uvedené inak, majú kupujúci a predávajúci len tie práva a nápravné opatrenia, ktoré umožňujú platné zákony; Ak ale nedôjde k dodaniu predmetu kúpy alebo jeho časti v súlade so zmluvnými dokumentmi alebo do dátumu dodania, ktorý je uvedený v nich, alebo aj predávajúci inak prísne nedodrží povinnosti vyplývajúce zo zmluvných dokumentov, môže kupujúci podľa svojho uváženia využiť jeden alebo viacero z nasledujúcich nápravných opatrení bez ohľadu na to, či kupujúci prijal celý alebo časť predmetu kúpy: (a) vypovedanie tejto zmluvy ako celku alebo len jej časti; (b) odmietnutie celého alebo časti predmetu kúpy a jeho vrátenie predávajúcemu na zodpovednosť a náklady predávajúceho, pričom predávajúci musí okamžite vrátiť sumu vyplatenú za predmet kúpy; (c) odmietnutie prijatia ďalších dodávok predmetu kúpy bez akejkoľvek zodpovednosti voči predávajúcemu; alebo (d) nárokovať si odškodné, ktoré mohlo byť spôsobené kupujúcemu, vrátane následnej straty alebo škody (vrátane nároku na odškodné alebo kompenzáciu s ohľadom na sumu vyplatenú alebo splatnú tretej strane), rozdielu v hodnote nevyhovujúceho predmetu kúpy, ktorý kupujúci prijal, alebo ušlej tržby, ušlého zisku alebo ušlých zákaziek vyplývajúcich z dodania predmetu kúpy alebo jeho používania, prípadne opätovného predaja zo strany kupujúceho. Bez ohľadu na protichodné ustanovenie v zmluvných dokumentoch alebo iné vyhlásenie, či už písomné alebo ústne, nepreberá kupujúci prostredníctvom svojich zástupcov alebo iných osôb žiadnu zodpovednosť ani ručenie za odškodnenie, obranu alebo zbavenie zodpovednosti žiadnej inej osoby, firmy alebo strany s ohľadom na stratu, škodu alebo zranenie, vrátane nepriameho, náhodného, následného, mimoriadneho odškodnenia alebo odškodnenia s represívnou funkciou, za straty alebo akékoľvek ujmy bez ohľadu na jazyk, v ktorom má byť tento predpoklad vyjadrený alebo naznačený. Bez ohľadu na čokoľvek, čo by bolo v rozpore so zmluvnými dokumentmi, môže si kupujúci uplatniť nárok počas premlčacej doby, ktorá platí v pôsobnosti súdu.

10. Riešenie sporov. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, vyrieši sa každý spor vyplývajúci z alebo súvisiaci s touto zmluvou prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania v príslušnej pôsobnosti súdu v súlade s rozhodcovskými pravidlami Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré budú platné v deň tohto rozhodcovského konania a výrok rozsudku vyhlásený zmierovacím sudcom/sudcami môže byť predložený na akomkoľvek súde v danej pôsobnosti súdu. Rozhodcovské konanie a všetky dokumenty, obhajoba a výroky týkajúce sa tohto konania budú v oficiálnom jazyku platnom v danej pôsobnosti súdu. Rozhodcovský výrok bude uvedený v mene platieb stanovených v zmluve alebo, ak takáto mena nie je špecifikovaná, v mene pôsobnosti súdu a budú v ňom uvedené aj dôvody výroku. Zmierovací sudca/sudcovia nemajú žiadnu právomoc meniť alebo upravovať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa budú rovnakým dielom podieľať na poplatkoch a nákladoch za rozhodcovské konanie. Kupujúci môže podľa svojho vlastného uváženia podať žiadosť na súd v príslušnej pôsobnosti vo veci nárokov kupujúceho, ktoré vyplývajú alebo súvisia s touto zmluvou. Predávajúci sa týmto s ohľadom na každý takýto súdny spor neodvolateľne podriadi súdu v rámci danej pôsobnosti. Ak kupujúci podá žalobu v súlade s vyššie uvedeným, neuplatní si predávajúci žiadny protinárok, ktorý sa podľa tejto zmluvy môže vyriešiť rozhodcovským konaním.

11. Zachovávanie mlčanlivosti. Kupujúci môže počas rokovania alebo plnenia tejto zmluvy poskytnúť predávajúcemu technické a obchodné informácie. Predávajúci súhlasí s tým, že bude zachovávať mlčanlivosť ohľadom všetkých takýchto informácií, ako aj ohľadom iných informácií týkajúcich sa tejto zmluvy, vrátane záujmu kupujúceho, existencie alebo podmienok tejto zmluvy. Predávajúci nevyzradí ani nepoužije, či už priamo alebo nepriamo, takého informácie na žiadny iný účel ako sú účely uvedené v tejto zmluve, ani neposkytne kupujúcemu informácie, ktoré považuje za dôverné.

12. Rozhodné právo. Pri domácom predaji sa bude táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán podľa nej riadiť zákonmi pôsobnosti súdu bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Pri medzinárodnom predaji sa bude táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán podľa nej riadiť Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru („dohovor o kúpe tovaru“) v rozsahu platnom a obmedzenom v tejto zmluve. Bez ohľadu na vyššie spomenuté budú sa uplatnia a budú mať ustanovenia tejto zmluvy prednosť prípade nezrovnalosti alebo rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane týchto všeobecných nákupných podmienok, na jednej strane a dohovorom o predaji tovaru na strane druhej. V rozsahu takejto nezrovnalosti alebo rozporu sa usúdi, že ustanovenia tejto zmluvy obmedzenia uplatnenie ustanovení dohovoru o predaji tovaru vo význame bodu 6 tejto zmluvy. Otázky, ktoré nie sú výslovne vyriešené v zmluve ani v dohovore o predaji tovar, sa vyriešia v súlade so zákonmi platnými pre danú pôsobnosť súdu bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Pri medzinárodnom predaji, ktoré neupravuje dohovor o predaji tovaru, vnútroštátne zákony v danej pôsobnosti súdu bez ohľadu na konflikt právnych princípov, sa budú riadiť podľa tejto zmluvy a práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.

13. Oznámenie. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, budú všetky oznámenia a podobná komunikácia podľa tejto zmluvy prebiehať v oficiálnom jazyku platnom v pôsobnosti súdu písomnou formou a budú doručené akýmkoľvek spôsobom primeraným za daných okolností.

14. Pridelenie a delegovanie. Žiadna zo zmluvných strán neprevedie ani nepostúpi túto zmluvu alebo ani nepovarí výkonom žiadnych povinností podľa nej subdodávateľovi, či už z moci zákona alebo na základe ničoho iného, bez predchádzajúceho výslovného súhlasu druhej zmluvnej strany. Akýkoľvek pokus o prevedenie, postúpenie alebo využitie subdodávateľa na plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy bez takéhoto súhlasu bude neplatné a nenadobudne účinok. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, nie je zmluva určená na to, aby bola v prospech nejakej osoby, zmluvnej strany ani žiadneho možného postupníka tejto strany alebo aby bola ňou vynútiteľná. Keďže porušenia antitrustových zásad/zásad hospodárskej súťaže majú nakoniec dopad na kupujúceho, prevedie predávajúci týmto neodvolateľne na kupujúceho všetky súčasné a budúce nároky, ktoré môže mať voči tretím stranám v súvislosti s predmetom kúpy (vrátane všetkých súvisiacich surovín, komponentov a služieb) podľa zahraničného, federálneho a/alebo štátneho antitrustového zákona/zákona o hospodárskej súťaži. Predávajúci okamžite písomne upovedomí kupujúceho, ak sa dozvie o nejakom takomto nároku a upovedomí všetky relevantné tretie strany o tom, že tento nárok bol prevedený na kupujúceho.

15. Vyššia moc. Predávajúci nebude niesť zodpovednosť za žiadne neplnenie svojich povinností podľa týchto zmluvných dokumentov, ktoré je spôsobené príčinou, ktorú nemôže primerane ovplyvniť („vyššia moc“); za predpokladu, že predávajúci nebude oslobodený od plnenia takýchto povinností z dôvodu ekonomických problémov, zmien trhových podmienok, nedostatku finančných zdrojov, nedostupnosti alebo zvýšených nákladov na zariadenie, materiály, zásoby alebo problémov pri vykonávaní práce. Predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho o každej domnelej udalosti vyššej moci. Ako výsledok domnelej udalosti vyššej moci kupujúci môže, ale nie je povinný, (a) vypovedať celú alebo časť tejto zmluvy; (b) odmietnuť celý alebo časť predmetu kúpy a vrátiť ho predávajúcemu na zodpovednosť a náklady predávajúceho, pričom predávajúci musí okamžite vrátiť sumu vyplatenú za predmet kúpy; alebo (c) odmietnuť prijať ďalšie dodávky predmetu kúpy bez akejkoľvek zodpovednosti voči predávajúcemu;

16. Duševné vlastníctvo. žiadna zo zmluvných strán neprenesie na druhú zmluvnú stranu žiadne práva na patent, know-how, obchodné tajomstvo, ochrannú známku, autorské právo ani žiadne iné právo na duševné vlastníctvo vo forme informácií, dokumentov alebo majetku, ktorý táto zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane podľa tejto zmluvy s výnimkou prípadu, kedy (a) má predávajúci právo využiť práva na duševné vlastníctvo kupujúceho výhradne na výrobu a dodania predmetu kúpy kupujúcemu podľa tejto zmluvy, (b) ak je predmet kúpy experimentálne alebo na mieru vyrobený alebo vyvinutý pre kupujúceho (vrátane pôvodných autorských prác alebo umenia s nárokom na ochranu autorských práv) sa všetky práva, vlastnícky nárok a podiel na všetkom duševnom vlastníctve, ktoré vzniklo, bolo vyvinuté alebo uvedené do praxe s cieľom vyrobiť alebo dodať predmet kúpy, neodvolateľne prevedú na kupujúceho a predávajúci súhlasí s tým, že podpíše všetky potrebné dokumenty na zdokumentovanie takéhoto prevedenia práv a pomôže kupujúcemu pri zdokonaľovaní takéhoto záujmu (kupujúci súhlasí s tým, že predávajúcemu zaplatí primerané náklady za to, že mu pomôže zdokonaliť záujem) a (c) ak dôjde k vypovedaniu tejto zmluvy z dôvodu nedodržania povinností zo strany predávajúceho a kupujúci nedokáže získať primeranú náhradu za predmet kúpy od tretej strany bez použitia duševného vlastníctva predávajúceho, má kupujúci nevýhradné bezplatné právo a oprávnenie na použitie duševného vlastníctva predávajúceho, aby mohol získať, používať alebo predať náhradu predmetu kúpy. Predávajúci nesmie použiť názov, logo alebo ochrannú známku kupujúceho bez jeho súhlasu.

17. Všeobecné informácie. Všetky práva a opravné prostriedky podľa tejto zmluvy budú doplnené k ostatným právam a opravným prostriedkom podľa platného zákona a všetky tieto práva a opravné prostriedky budú nevýlučné a kumulatívne. Žiadne zrieknutie sa práv jednej zo zmluvných strán pri neplnení povinností sa nebude považovať za vzdanie sa práv pri ďalšom neplnení povinností. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí svoju platnosť, nebude mať takáto neplatnosť vplyv na platnosť zvyšných ustanovení tejto zmluvy.