Všeobecné nákupné podmienky predajcu

1. Pôsobnosť súdu; Uzatváranie zmlúv. Na účely týchto všeobecných nákupných podmienok je pôsobnosť súdu v štáte Južná Karolína, USA („súdna príslušnosť“). Tieto všeobecné nákupné podmienky, všetky dokumenty spoločnosti Sage Automotive Interiors, Inc. (predávajúci) priložené k nim a všetka ostatná písomná alebo elektronická komunikácia kupujúceho, ktorá odkazuje osobu alebo subjekt uvedený na prednej strane tohto dokumentu („kupujúci“) na všeobecné nákupné podmienky alebo ich začleňuje, spoločne tvorí „zmluvné dokumenty“ (a v prípade sporu budú určujúce tieto všeobecné obchodné podmienky), ktoré upravujú predaj tovarov a služieb popísaných v zmluvných dokumentoch („tovar“). Bude sa predpokladať, že kupujúci prijal zmluvné dokumenty, vrátane týchto všeobecných nákupných podmienok, vtedy, ak to vyjadrí jedným z týchto spôsobov: (a) podpisom a vrátením kópie zmluvných dokumentov predávajúcemu; (b) zaslaním písomného potvrdenia zmluvných dokumentov predávajúcemu; (c) vytvorením nákupnej objednávky alebo vydaním pokynov predávajúcemu týkajúcich sa výroby, sortimentu alebo dodávky tovaru (vrátane pokynov pre režim „bill and hold“) po prijatí zmluvných dokumentov; (d) nezrušením čakajúcej nákupnej objednávky do desiatich (10) dní po prijatí zmluvných dokumentov; (e) prijatím zásielky všetkého alebo časti tovaru; (f) zaplatením za celý alebo časť tovaru; alebo (g) vyjadrením prijatia zmluvných dokumentov kupujúcim nejakým iným spôsobom. Predajca môže svoju ponuku na predaj tovaru kedykoľvek pred jej prijatím kupujúcim zrušiť. Po prijatí kupujúci neodvolateľne súhlasí a zaväzuje sa kúpiť tovar v súlade so zmluvnými dokumentmi. PREDÁVAJÚCI TÝMTO VÝSLOVNE NAMIETA A ODMIETA POSKYTNUTIE KÚPNEJ OBJEDNÁVKY ALEBO INÉHO DOKUMENTU, KTORÝ JE NEZLÚČITEĽNÝ S USTANOVENIAMI ZMLUVNÝCH DOKUMENTOV PREDÁVAJÚCEHO, JE DO NICH DOPLNENÝ, MENÍ ICH ALEBO IM ODPORUJE (NEZLÚČITEĽNÉ, DOPLNKOVÉ, ZMENENÉ ALEBO PROTICHODNÉ USTANOVENIA SÚ TÝMTO ZO ZMLUVY VYLÚČENÉ) A PONUKA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO SÚ JASNE PODMIENENÉ PRIJATÍM TÝCHTO VŠEOBECNÝCH NÁKUPNÝCH PODMIENOK ZO STRANY KUPUJÚCEHO. ZMLUVNÉ DOKUMENT BUDÚ ÚPLNOU A JEDINOU ZMLUVOU MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM S OHĽADOM NA TOVAR („ZMLUVA“) A MÔŽE SA UPRAVOVAŤ LEN PÍSOMNOU FORMOU PODPÍSANOU OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM PREDÁVAJÚCEHO. SÚČASŤOU ZMLUVY MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM NEBUDÚ ŽIADNE PREDCHÁDZAJÚCE ALEBO INÉ SÚBEŽNÉ NÁVRHY, CENOVÉ PONUKY, VYHLÁSENIA, PROGNÓZY, VZORKY, MODELY, ŠPECIFIKÁCIE, PRIEBEHY ROKOVANÍ ALEBO OBCHODNÉ ZVYKLOSTI. V tento zmluve bude výraz „vrátane“ znamenať „vrátane bez obmedzenia“.

2. Platba. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, sú všetky faktúry splatné v plnej výške v mieste pôsobnosti súdu predávajúceho v oficiálnej mene platnej v tento príslušnosti do tridsiatich (30) dní po dátume fakturácie. Všetky platby budú splatné bez kompenzácie, zľavy (pokiaľ nie je v zmluve jasne uvedené inak) alebo akéhokoľvek zníženia zmluvnej ceny, bez odpočítania za výmenu alebo konverziu a takisto bez odpočítania za dane alebo clá uvalené vládnym orgánom. Každú platbu prijatú z alebo na účet kupujúceho môže predávajúci prijať a použiť na vyrovnanie dlhu kupujúceho tak, ako je to uvedené v účtovných knihách a záznamoch predávajúceho bez splatenia zvyšnej sumy takéhoto dlhu bez ohľadu na vyhlásenie kupujúceho týkajúce sa alebo sprevádzajúce takúto platbu. Kupujúci súhlasí so zaplatením poplatkov z omeškania za každý mesiac alebo jeho časť v prípade platieb, ktoré nebudú uhradené do dátumu splatnosti. Výška poplatku z omeškania bude nižšia ako (a) 125 % základného úroku stanoveného bankou Citibank, ktorý platí v deň vystavenia faktúry (alebo ak nie je tento poplatok dostupný, bude platiť základný úrok inej banky v mieste súdnej príslušnosti, ktorú vyberie predávajúci) a ako (b) maximálna sadzba, ktorú umožňuje rozhodné právo danej pôsobnosti súdu. V prípade, že kupujúci zaplatí platbu pred dátumom splatnosti, môže predávajúci povoliť anticipáciu; inými slovami, kupujúci si môže na túto platbu zobrať úver na základe dátumu platby a základného úroku banky Citibank platného v deň vystavenia faktúry. Predávajúci môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť úverové podmienky poskytnuté kupujúcemu s ohľadom na čas a sumu; a ako podmienka k povinnostiam predávajúceho podľa tejto zmluvy (vrátane výroby alebo dodania všetkého alebo časti tovaru) môže predávajúci podľa vlastného uváženia vyžadovať od kupujúceho, aby (i) zaplatil v hotovosti sumu dostatočnú na to, aby pokryla nezaplatenú zmluvnú cenu (vrátane všetkých súvisiacich nákladov na prepravu, skladovanie a ostatných nákladov účtovaných kupujúcemu) alebo (ii) za takúto nezaplatenú zmluvnú sumu otvoril a potvrdil neodvolateľný obchodný akreditív v prospech predávajúceho. Takýto akreditív bude splatný okamžite, bude vo forme, vydaný a potvrdený bankou alebo bankami tak, aby to bolo pre predávajúceho podľa vlastného uváženia prijateľné. Podmienky takéhoto akreditívu budú v súlade so špecifikáciami alebo požiadavkami, ktoré predávajúci poskytne kupujúcemu, vrátane ustanovení pre prevoditeľnosť, čiastočnú dodávku, prekládku a prijatie uplynutých dokumentov. Kupujúci bude znášať a zaplatí všetky náklady, vrátane všetkých bankových poplatkov vzniknutých v súvislosti s vydaním, potvrdením a doplnením takéhoto akreditívu. Otvorenie alebo potvrdenie takéhoto akreditívu neruší povinnosť kupujúceho vyplatiť predávajúcemu priamu platbu.

3. Neplnenie záväzkov. Kupujúci si nesplní svoje záväzky a poruší záväzky a zmluvu zásadným spôsobom vtedy, ak nastane jedna z týchto situácií: (a) Kupujúci neodstráni porušenie alebo dôvod neplnenia tejto alebo akejkoľvek inej zmluvy s predávajúcim; (b) Kupujúci neotvorí akreditív vyžadovaný predávajúcim v súlade s touto zmluvou; (c) Kupujúci včas nezaplatí predávajúcemu splátku za tovar; (d) Kupujúci nepriradí, nešpecifikuje ani neprijme splátku za bezchybný tovar; (e) Kupujúci sa stane nesolventným, zvolá stretnutie svojich veriteľov alebo uskutoční všeobecné postúpenie v prospech svojich veriteľov; alebo (f) vyhlási bankrot, platobnú neschopnosť, reorganizáciu, opatrenia alebo iné konania týkajúce sa kupujúceho (ale v prípade nedobrovoľných konaní len vtedy, ak nie sú do tridsiatich dní (30) po začatí zamietnuté). V prípade takéhoto neplnenia záväzkov zo strany kupujúceho môže si predávajúci okrem iných práv a opravných prostriedkov podľa platného zákona uplatniť jedno alebo viac z nasledujúcich práv a opravných prostriedkov, ktoré majú byť kumulatívne a vzájomne zlúčiteľné: (i) vypovedanie časti tejto zmluvy (vrátane každej záruky) alebo inej zmluvy s kupujúcim (pričom kupujúci bude zodpovedný za škody); (ii) odloženie expedície tovaru podľa tejto alebo inej zmluvy; (iii) vyhlásenie všetkých nezaplatených faktúr podľa tejto alebo inej zmluvy za splatné; (iv) okamžité odobratie všetkého alebo časti tovaru v preprave, v držbe alebo pod dozorom kupujúceho podľa tejto alebo inej zmluvy na úplnú zodpovednosť a náklady kupujúceho; (iv) ukončenie všetkých alebo časti plnenia zmluvy a naúčtovanie kupujúcemu celej zmluvnej ceny a (vi) opätovný predaj celého alebo časti tovaru podľa tejto alebo inej zmluvy alebo materiálov súvisiacich s touto zmluvou vo verejnom alebo súkromnom výpredaji, pričom kupujúci bude zodpovedný za všetky straty a náklady vzniknuté pri takomto výpredaji.

4. Výhrada vlastníckeho práva. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, zostane všetok tovar dodaný kupujúcemu vlastníctvom predávajúceho, ak ale nie je takáto výhrada vlastníckeho práva podľa platných zákonov platná alebo vymáhateľná, uplatní si predávajúci záložný nárok a zadržiavacie právo na tovar, pokiaľ kupujúci neprijme od predávajúceho celú platbu za tovar. Kupujúci súhlasí, že všetok tovar, ktorý predávajúci dodal, ale za ktorý nebola vyplatená celá suma (s ohľadom na ktorú si predávajúci zodpovedajúco ponechal svoj podiel)zostane na oddelenom a vzdialenom mieste a označený jasne viditeľnou značkou, ktorá bude informovať o ponechanom podiele predávajúceho v tomto tovare, a predávajúci neprevedie podiel v tomto tovare na žiadnu inú tretiu stranu. Napriek ponechanému podielu predávajúceho v tovare bude kupujúci znášať všetky riziká straty alebo poškodenia súvisiace s tovarom a bude na vlastné náklady zodpovedný za uzavretie poistenia nákladov za znovunadobudnutie tovaru, pričom vymenuje predávajúceho za príjemcu platby a dodatočne poistený subjekt. pokiaľ nebude predávajúcemu vyplatená celá suma za tovar. Bez ohľadu na ponechaný podiel predávajúceho v tovare bude kupujúci výhradne zodpovedný za všetky dane, náklady za skladovanie, prepravu alebo ostatné náklady alebo záväzky súvisiace s následnou dodávkou tovaru predávajúcim v súlade s touto zmluvou. Kupujúci súhlasí s tým, že vyhotoví všetky dokumenty, ktoré predávajúci podľa svojho uváženia považuje za potrebné alebo vhodné na to, aby mohol prehĺbiť alebo presadiť svoj ponechaný podiel v tovare alebo prípadne môže predávajúci predložiť alebo zaznamenať zmluvu alebo akékoľvek memorandum alebo vyhlásenie vo veci uvedenej vyššie bez podpisu kupujúceho.

5. Dodávka; Režim „bill and hold“ (fakturuj a drž). Pokiaľ nie je v zmluve výslovne uvedené inak, uskutoční sa dodanie tovaru predávajúcim priamo zo závodu (EXW) podľa podmienok INCOTERMS 2000, pričom riziko straty a poškodenia prejde v tomto bode na kupujúceho a bude predmetom práv predávajúceho podľa platného zákona. Za tovar, pre ktorý vydá kupujúci pokyny alebo ktorý predávajúci podľa vlastného uváženia určí, bude zodpovedný kupujúci, a predávajúci ho môže vyfakturovať pred dodaním, pričom riziko straty alebo poškodenia prejde na kupujúceho v momente vystavenia faktúry. Kupujúci zaplatí všetky poplatky za poistenie, prepravu a dodanie ako samostatnú položku. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, bude sa dodanie množstva tovaru, ktoré sa líši nie o viac ako desať percent (10 %) od zmluvného množstva alebo zlomku jednej (1) obchodnej jednotky zakúpeného tovaru, podľa toho, ktorá hodnota bude väčšia, považovať za úplné dodanie zmluvného množstva a platba sa uskutoční za skutočné dodané množstvo. Dodávku môže predávajúci podľa vlastného uváženia uskutočniť v niekoľkých samostatných častiach a kupujúci prijme takéto čiastočné dodávky a zaplatí zmluvné ceny podľa zmluvných podmienok. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, sú všetky dátumy dodania odhadmi predávajúceho vykonanými v dobrej viere a nie sú zaručené. tovar vyfakturovaný a zadržaný na akomkoľvek mieste z akéhokoľvek dôvodu bude zadržaný na zodpovednosť a náklady kupujúceho a predávajúci môže účtovať bežné sadzby za poistenie a skladovanie.

6. Obmedzené záruky. PODĽA ODSEKU 7 ZARUČUJE PREDÁVAJÚCI NA VŠETOK TOVAR PREDANÝ V PRVOTRIEDNEJ KVALITE VLASTNÍCKE PRÁVO A ŠTANDARDNÚ KVALITU PREDÁVAJÚCEHO V ČASE PREDAJA. VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PREDANÝ PODĽA TEJTO ZMLUVY, VRÁTANE TOVARU PREDANÉHO AKO „TOVAR HORŠEJ AKOSTI“, „STARÝ TOVAR“, „TOVAR NEDOSTATOČNEJ KVALITY“ ALEBO „UŽ NEVYRÁBANÝ TOVAR“, SA PREDÁVA „TAK AKO JE“. PREDÁVAJÚCI ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ A NEPOSKYTNE ZÁRUKU NAD RÁMEC JASNÝCH VYHLÁSENÍ OBSIAHNUTÝCH V ZMLUVE TÝKAJÚCICH SA CHARAKTERISTÍK HORĽAVOSTI TOVARU ALEBO NA TO, ŽE TOVAR ALEBO AKÁKOĽVEK POLOŽKA, VÝROBOK ALEBO PRODUKT OBSAHUJÚCI ALEBO ZAHŔŇAJÚCI TOVAR SPĹŇA PLATNÉ NORMY TÝKAJÚCE SA HORĽAVOSTI, AK NEJAKÉ EXISTUJÚ, ALEBO BOLA JEJ ZHODA S NORMAMI TESTOVANÁ. AK KUPUJÚCI NEZÍSKA JASNE VYJADRENÚ ZÁRUKU NA HORĽAVOSŤ A TESTOVANIE V ZMLUVE PRED DODÁVKOU TOVARU. NEBUDE PREDÁVAJÚCI NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ SÚVISIACU S NEPOSKYTNUTÍM UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ. KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE NÁSLEDNÁ KONEČNÁ ÚPRAVA, POUŽITIE V KOMPOZITNÝCH KONŠTRUKCIÁCH ALEBO INÁ ÚPRAVA TOVARU MÔŽE NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ CHARAKTERISTIKY HORĽAVOSTI TOVARU, A PRETO JE V BLÍZKOSTI ZDROJOV TEPLA ALEBO PLAMEŇA POSTUPOVAŤ OBOZRETNE. OKREM TAKÝCHTO OBMEDZENÝCH ZÁRUK, KTORÉ MÔŽE PREDÁVAJÚCI VÝSLOVNE A ŠPECIFICKY POSKYTNÚŤ, AS PREDÁVAJÚCI JEDNOZNAČNE VZDÁVA AKÝCHKOĽVEK OSTATNÝCH JASNE ALEBO NEPRIAMO VYJADRENÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, PORUŠENIE PRÁV ALEBO ZÁRUK NA ZÁKLADE VZORIEK, MODELOV ALEBO ŠPECIFIKÁCIÍ. KUPUJÚCI PREBERÁ VŠETKY RIZIKÁ A ZODPOVEDNOSŤ SÚVISIACE S POUŽITÍM TOVARU. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a konkrétnou písomnou zárukou poskytnutou zákazníkovi v súvislosti s tovarom predaným na súkromné, rodinné použitie alebo použitie v domácnosti, bude mať takáto záruka prednosť. Kupujúci zaručuje, že bude absolútne dodržiavať všetky pokyny na etiketách týkajúce sa manipulácie, skladovania, vlastníctva alebo používania tovaru predaného podľa tejto zmluvy a kupujúci súhlasí s tým, že predávajúceho odškodní a zbaví zodpovednosti za akékoľvek nároky (vrátane ale nielen poplatkov za právneho zástupcu) vyplývajúce z ublíženia na zdraví alebo poškodenia majetku vyplývajúceho z nedbalosti, hrubej nedbalosti, ľahkovážnosti alebo úmyselného priestupku zo strany predávajúceho alebo vyplývajúceho z porušenia týchto záručných podmienok predávajúcim.

7. Obmedzenie zodpovednosti. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNEJ PLATNOSTI INÉHO USTANOVENIA V TEJTO ZMLUVE, KTORÉ OBMEDZUJE ALEBO VYLUČUJE ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO, NEBUDE VÝŠKA ODŠKODNÉHO VYMÁHATEĽNÉHO KUPUJÚCIM NA ZÁKLADE NÁROKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU (VRÁTANE NEDBALOSTI), KTORÁ VYPLÝVA Z ALEBO NEJAKÝM SPÔSOBOM SÚVISÍ S TOUTO ZMLUVOU ALEBO TOVAROM, VYŠŠIA AKO SKUTOČNÁ ZMLUVNÁ CENA TOVARU ZAPLATENÁ KUPUJÚCIM, S OHĽADOM NA KTORÝ SA NÁROK UPLATŇUJE, A PREDÁVAJÚCI V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREBERIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OSOBITNÉ, NEPRIAME, NÁHODNÉ ODŠKODNÉ, ODŠKODNÉ S REPRESÍVNOU FUNKCIOU, ODŠKODNÉ V TROJNÁSOBNEJ VÝŠKE ALEBO NÁSLEDNÉ ODŠKODNÉ, KTORÉ MUSÍ KUPUJÚCI ALEBO TRETIA STRANA ZAPLATIŤ, VRÁTANE ODŠKODNÉHO VYPLÝVAJÚCEHO ZO ZNEMOŽNENIA POUŽÍVANIA, UŠLÉHO ZISKU, POŠKODENIA DOBRÉHO MENA, NESKOREJ DODÁVKY, NEDODANIA, CHYBNÉHO STAVU ALEBO POUŽÍVANIA TOVARU OKREM ODŠKODNÉHO V TAKOM ROZSAHU, V AKOM PLATNÝ ZÁKON TAKÚTO ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE UJMY NA ZDRAVÍ ALEBO POŠKODENIA MAJETKU VYŽADUJE. Technické poradenstvo alebo pomoc, ktorú predávajúci poskytne kupujúcemu na základe tejto zmluvy, a jej výsledky sa poskytujú na vlastnú zodpovednosť a náklady kupujúceho.

8. Chyby a reklamácie. Kupujúci preskúma a otestuje tovar do desiatich (10) dní po jeho prijatí a pred použitím alebo opätovným predajom a v prípade domnelého nesúladu bude okamžite kontaktovať predávajúceho. Použitie alebo opätovný predaj tovaru kupujúcim bude znamenať, že tovar je vyhovujúci. Všetky reklamácie akéhokoľvek druhu, povahy alebo popisu sú vylúčené a nebude sa na ne prihliadať, pokiaľ nebudú mať písomnú formu. Bude sa predpokladať, že kupujúci tovar prijal a všetky práva na zrušenie, odmietnutie alebo nárokovanie odškodného uplynú, kupujúci sa vzdá a stratí všetky práva na to, aby mohol vyhlásiť, že tovar nespĺňa podmienky, pokiaľ predávajúci nedostane od kupujúceho písomnú a detailnú reklamáciu (a) do desiatich (10) pracovných dní po prijatí tovaru v prípade všetkých reklamácií s výnimkou reklamácií skrytých chýb alebo (b) do deväťdesiatich (90) dní po prijatí tovaru v prípade skrytej chyby; ale za predpokladu, že v žiadnom prípade sa žiadna reklamácia nebude brať do úvahy po tom, ako bol tovar zafarbený, povrchovo upravený, odrezaný, spracovaný, pretvorený alebo zmenený nejakým iným spôsobom. Do tridsiatich (30) dní po prijatí písomného oznámenia o reklamovanom chybnom tovare poskytne kupujúci predávajúcemu tovar bezplatne na mieste určenom predávajúcim (ak tak neurobí, bude o predávajúci považovať za vzdanie sa práva na reklamáciu chýb). Ak predávajúci určí právoplatnosť reklamácie chyby, môže podľa svojich možností a voľby (i) chybný tovar vymeniť, (ii) chybný tovar opraviť, (iii) prijať vrátený chybný tovar a vrátiť kúpnu sumu za tovar kupujúcemu alebo (iv) zaplatiť kupujúcemu rozdiel hodnoty vyhovujúceho tovaru od naplánovaného zmluvného dátumu dodania a hodnoty skutočne dodaného tovaru. Vyššie uvedené predstavuje podľa tejto zmluvy výhradný opravný prostriedok kupujúceho za chybný tovar.

9. Porušenie patentového práva. Pri dodaní tovaru predávajúcim nezíska kupujúci podľa žiadneho patentu, autorského práva ani udelenia povolenia výslovne ani nepriamo žiadne oprávnenie ani iné právo porušenie patentového alebo autorského práva. V prípade, že pri tovare vo forme dodanej predávajúcim, súd alebo kompetentná pôsobnosť súdu vyhlási, že tovar porušuje patentové právo v krajine kupujúceho, bude o tom kupujúci predávajúceho okamžite písomne informovať a predávajúci podľa svojich možností a podľa vlastného uváženia buď zaistí kupujúcemu právo na ďalšie používanie tovaru (vo forme dodanej predávajúcim) v krajine kupujúceho, vymení tovar, ktorý údajne patentové právo porušuje za tovar, ktorý toto právo neporušuje alebo prijme vrátený tovar, ktorý údaje patentové právo porušuje, a kupujúcemu nahraní zaplatenú cenu. Vyššie uvedené predstavuje celú zodpovednosť predávajúceho s ohľadom na všetky nároky vyplývajúce z porušenia patentového práva. Kupujúci odškodní, bude brániť a zbaví predávajúceho zodpovednosti za všetky škody a náklady vyplývajúce z nárokov na základe porušenia patentových práv tovaru, ktorý bol špecificky vyrobený alebo upravený na požiadanie kupujúceho, a za všetky škody a náklady vyplývajúce z porušenia alebo zneužitia ochrannej známky, symbolu, identifikácie obsahu materiálu alebo iného označenia používaného predávajúcim podľa pokynov kupujúceho. Do tej miery v akej kupujúci začlení alebo zariadi, aby iné osoby začlenili tovar do svojho vlastného výrobku alebo výrobkov tretej strany, nebude predávajúci niesť zodpovednosť za nároky tretej strany vyplývajúce z porušenia patentového práva, zapísaného priemyslového vzoru, ochrannej známky alebo autorského práva, ktoré vyplýva z takéhoto začlenenia a na základe používania tovaru okrem prípade, kedy platný zákon vyžaduje prevzatie zodpovednosti za nároky tretej strany vyplývajúce z porušenia a kupujúci sa nemôže takejto zodpovednosti vzdať.

10. Vyššia moc. žiadna zmluvná strana nebude niesť zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vyplývajúce z neplnenia zmluvy, ktorého príčinu nemôže dotknutá zmluvná strana nijak ovplyvniť, vrátane dodržiavanie všetkých nariadení, príkazov alebo pokynov vládnych orgánov, vyššej moci, vojny (vyhlásenej alebo nevyhlásenej), terorizmu, konania alebo nekonania tretej strany, konania verejnej alebo vojenskej inštitúcie, požiaru, epidémie, záplavy, katastrofy, štrajku, odstávky závodu alebo uzavretia prístavu, pozastavenia prevádzky, výtržností, zavedenia prídelového systému, nedostatku materiálu alebo neschopnosti takejto dotknutej strany získať potrebnú pracovnú silu z neobvyklých zdrojov; ale za predpokladu, že táto príčina nebude ospravedlnením omeškania plnenia záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z tejto zmluvy (vrátane všetkých záväzkov týkajúcich sa otvorenia potvrdeného akreditívu). V prípade ospravedlneného omeškania vyvolaného touto príčinou bude dotknutá zmluvná strana čo najskôr informovať druhú zmluvnú stranu a zároveň v najskoršom možnom dátume po takomto oznámení stanoví upravený plán plnenia zmluvy. V prípade takéhoto ospravedlneného omeškania sa čas plnenia zmluvy zo strany dotknutej zmluvnej strany sa predĺži o obdobie rovnajúce sa času, ktorý dotknutá zmluvná strana z dôvodu omeškania stratila. Ak transakciu pokryje akreditív, bude tento akreditív znamenať, že prijatie kópie oznámenia o meškaní od predávajúceho zo strany banky, ktorá akreditív potvrdila alebo vydala, bude slúžiť ako pokyn do kupujúceho pre tieto banky, aby doplnili akreditív tak, aby sa predĺžil čas na expedíciu a exspiráciu akreditívu na dútum(y) uvedený v spomenutom oznámení.

11. Ceny. Všetky ceny sú uvedené bez všetkých platných dovozných ciel a poplatkov, exportných licenčných poplatkov alebo importných a exportných daní, federálnych, štátnych, provinčných alebo miestnych daní z obratu, používania, vlastníctva alebo daní z pridanej hodnoty alebo iných daní a úradných poplatkov, za ktoré bude zodpovedný len kupujúci. Predtým ako kupujúci prijme zmluvné dokumenty, môže predávajúci cenu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, Po takomto prijatí zmluvných dokumentov môže zmeniť cenu nedodaného tovaru prostredníctvom písomného oznámenia kupujúcemu minimálne pätnásť (15) dní pred takouto zmenou a v prípade zmeny bude jediným východiskom kupujúceho písomné odstúpenie o tejto zmluvy týkajúce sa tovaru, pre ktorý zmena ceny platí, ktoré predávajúci dostane pred dátumom, kedy zmena nadobudne platnosť. Ak zákon, vládna vyhláška, príkaz alebo nariadenie bráni predávajúcemu v zmene ceny alebo v pokračovaní už platnej ceny, môže predávajúci vypovedať túto zmluvu s kupujúcim s výpovednou lehotou v dĺžke tridsiatich (30) dní.

12. Rozhodné právo. Pri domácom predaji sa bude táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán podľa nej riadiť zákonmi pôsobnosti súdu bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Pri medzinárodnom predaji sa bude táto zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán podľa nej riadiť Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru („dohovor o kúpe tovaru“) v rozsahu platnom a obmedzenom v tejto zmluve. Bez ohľadu na vyššie spomenuté budú sa uplatnia a budú mať ustanovenia tejto zmluvy prednosť prípade nezrovnalosti alebo rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane týchto všeobecných nákupných podmienok, na jednej strane a dohovorom o predaji tovaru na strane druhej. V rozsahu takejto nezrovnalosti alebo rozporu sa usúdi, že ustanovenia tejto zmluvy obmedzenia uplatnenie ustanovení dohovoru o predaji tovaru vo význame bodu 6 tejto zmluvy. ďalej bez obmedzenia všeobecnej platnosti vyššie uvedeného budú zo zmluvy vyňaté tieto ustanovenia dohovoru o predaji tovaru: Články 8 ods. 3, 9, 11, 16 ods. 2, 39 ods. 2, 44, 46, 50 a 84 ods. 1. Otázky, ktoré nie sú výslovne vyriešené v zmluve ani v dohovore o predaji tovar, sa vyriešia v súlade so zákonmi platnými pre danú pôsobnosť súdu bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Pri medzinárodnom predaji, ktoré neupravuje dohovor o predaji tovaru, vnútroštátne zákony v danej pôsobnosti súdu bez ohľadu na konflikt právnych princípov, sa budú riadiť podľa tejto zmluvy a práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Preto je Dohovor o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru vylúčený a nebude sa ním riadiť žiadny nárok vyplývajúci alebo súvisiaci s touto zmluvou alebo predajom a kúpou tovaru.

13. Riešenie sporov. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, vyrieši sa každý spor vyplývajúci z alebo súvisiaci s touto zmluvou alebo predajom, používaním a kúpou tovaru prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania v príslušnej pôsobnosti súdu v súlade s rozhodcovskými pravidlami Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré budú platné v deň tohto rozhodcovského konania a výrok rozsudku vyhlásený zmierovacím sudcom/sudcami môže byť predložený na akomkoľvek súde v danej pôsobnosti súdu. Rozhodcovské konanie a všetky dokumenty, obhajoba a výroky týkajúce sa tohto konania budú v oficiálnom jazyku platnom v danej pôsobnosti súdu. Rozhodcovský výrok bude uvedený v mene platieb stanovených v zmluve alebo, ak takáto mena nie je špecifikovaná, v mene pôsobnosti súdu a budú v ňom uvedené aj dôvody výroku. Zmierovací sudca/sudcovia nemajú žiadnu právomoc meniť alebo upravovať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa budú rovnakým dielom podieľať na poplatkoch a nákladoch za rozhodcovské konanie. Bez ohľadu na čokoľvek, čo by bolo v rozpore s touto zmluvou: (a) každý nárok kupujúceho akéhokoľvek druhu, povahy alebo popisu je vylúčený a nebude sa na neho prihliadať a kupujúci nemôže začať žiadne konania, pokiaľ nezačne rozhodcovské konania do jedného (1) roka po údajnom porušení zmluvy a (b) predávajúci môže podľa svojho vlastného uváženia požiadať súd s kompetentnou pôsobnosťou s ohľadom na (i) akékoľvek nároky predávajúceho na sumy, ktoré predávajúci dlhuje v súvislosti s predajom tovaru kupujúcemu, (ii) akékoľvek nároky zo strany predávajúceho na dosiahnutie dohody o rozhodcovskom konaní alebo na dosiahnutie výroku zmierovacích sudcu/sudcov; (iii) presadenie premlčacej doby predávajúceho uvedenej v predchádzajúcom bode s ohľadom na nároky kupujúceho; alebo (iv) všetky nároky predávajúceho na nápravné súdne nariadenie alebo predbežné opatrenia na zabránenie alebo zastavenie nenahraditeľnej ujmy na právach alebo majetku predávajúceho. Kupujúci sa týmto s ohľadom na každý takýto súdny spor neodvolateľne podriadi súdu v rámci danej pôsobnosti. Ak predávajúci podá žalobu v súlade s vyššie uvedeným, neuplatní si kupujúci žiadny protinárok, ktorý sa podľa tejto zmluvy môže vyriešiť rozhodcovským konaním.

14. Pridelenie a delegovanie. Žiadna zo strán neprevedie ani nepridelí plnenie tejto zmluvy, či už z moci zákona alebo iným spôsobom, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej strany. Akýkoľvek pokus o prevedenie alebo priradenie tejto zmluvy bez takéhoto súhlasu bude neplatný a bez nadobudnutia účinku. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, nie je zmluva určená na to, aby bola v prospech nejakej osoby, zmluvnej strany ani žiadneho možného postupníka tejto strany alebo aby bola ňou vynútiteľná.

15. Oznámenia. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, budú všetky oznámenia a podobná komunikácia v tejto zmluve v anglickom jazyku alebo jazyku používanom v pôsobnosti súdu, v písomnej podobe, doručené v doporučenej zásielke zaslanej prvou triedou s predplateným poštovným a zaslané poštovou službou v pôsobnosti súdu alebo serióznou kuriérskou spoločnosťou.

16. Rôzne. Všetky práva a opravné prostriedky podľa tejto zmluvy budú doplnené k ostatným právam a opravným prostriedkom podľa platného zákona a všetky tieto práva a opravné prostriedky budú nevýlučné a kumulatívne. Žiadne zrieknutie sa práv jednej zo zmluvných strán pri neplnení povinností sa nebude považovať za vzdanie sa práv pri ďalšom neplnení povinností. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí svoju platnosť, nebude mať takáto neplatnosť vplyv na platnosť zvyšných ustanovení tejto zmluvy. Prijatie zmluvných dokumentov kupujúcim bude predstavovať vyhlásenie a garanciu, že kupujúci získal všetky potrebné schválenia, licencie a povolenia potrebné od všetkých vládnych orgánov v krajine kupujúceho týkajúce sa prepravy, dovozu, dodania alebo používania tovaru a zaplatenia zmluvnej ceny a všetkých ostatných platieb splatných predávajúcemu v mene uvedenej v zmluve alebo, ak takáto mena nie je uvedená, v mene platnej v mieste pôsobnosti súdu. Predávajúci bude mať právo zrušiť plnenie podľa tejto zmluvy a môže zadržať alebo pozastaviť plnenie niektorých svojich povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že kupujúci neposkytne alebo poskytne predávajúcemu informácie s omeškaním, ktoré môže predávajúci podľa svojho uváženia potrebovať, o tom, že kupujúci získal všetky schválenia, licencie a povolenia a v takom prípade kupujúci okamžite nahradí a odškodní predávajúceho za všetky škody, náklady alebo straty spôsobené predávajúcemu z dôvodu takéhoto nedodržania pravidiel alebo omeškania zo strany kupujúceho. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť ohľadom tejto zmluvy, s výnimkou toho, ak platný zákon vyžaduje porušenie mlčanlivosti, alebo ak sú informácie uvedené v tejto zmluve všeobecne verejne dostupné bez toho, aby bolo potrebné konať alebo vynechať zmluvnú stranu, ktorá tieto informácie zverejní. V prípade prekladu zmluvy do iného jazyka ako angličtiny budú mať ustanovenia v anglickej verzii prednosť a budú určujúce v prípade rozporu alebo nezrovnalosti pri interpretácii.